Integritetspolicy MediaBoozt

MediaBoozt (MRPP Sweden AB) värnar om den personliga integriteten samt är mån om att personuppgifter behandlas på ett säkert, korrekt och lagenligt vis. Syftet med denna Integritetspolicy är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du på något vis ska lämna personuppgifter till oss uppmanar vi dig att först läsa denna Integritetspolicy som omfattar all vår behandling av personuppgifter, oavsett hur dessa inhämtats.

Enligt dataskyddsförordningen har du som person rätt till följande:

 • Få tillgång till dina personuppgifter
 • Få felaktiga personuppgifter rättade
 • Få dina personuppgifter raderade
 • Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
 • Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
 • Flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter.

 

Personuppgifter vi behandlar

MediaBoozt behandlar olika kategorier av personuppgifter i ett antal olika sammanhang. En stor del av vår kommunikation sker via telefon och e-post, vilket i princip alltid innebär en behandling av personuppgifter. Genom att skicka e-postmeddelanden eller ringa till oss lämnas i de flesta fall personuppgifter som går att hänföra till en eller flera enskilda personer.

Beroende på din relation till MediaBoozt.se kan exempelvis någon av följande kategorier av personuppgifter komma att inhämtas:

 • Identifieringsinformation: t.ex. födelsedatum/personnummer, passuppgifter. – Kontaktuppgifter: t.ex. namn, titel, adress, telefonnummer och e-postadress. – Faktureringsinformation: t.ex. kontonummer och skatteinformation.
 • CV med utförda utbildningar, betyg, referenser samt övriga handlingar som inges i ett rekryteringsförfarande.
 • Information om produkter/tjänster: Detaljer rörande de produkter/tjänster du köpt alternativt visat intresse att köpa. Kan gälla påskrivna avtal och dylikt.
 • Referensmaterial.
 • IP-adress, cookies och övrig trafikdata.
 • Bilder.

Personuppgifterna samlas i de flesta fall in med dig som uppgiftslämnare. Personuppgifter kan därutöver komma att kompletteras, inhämtas samt kontrolleras genom användandet av offentliga och övriga register såsom folkbokföringsregistret, kreditupplysningsbolag, bolagsregister etc.

Insamling av personuppgifter sker utöver ovan även i kontakter med leverantörer och andra externa parter.

Besök på vår hemsida kan ske utan att besökaren behöver lämna några personuppgifter eller acceptera cookies.

Användandet av personuppgifter

MediaBoozt behandlar enbart sådana personuppgifter som vi har en laglig grund att behandla. Ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser i verksamheten gentemot kunder, samarbetspartners, leverantörer, andra externa parter samt anställda och arbetssökande.

Personuppgifter kan även komma att användas vid marknadsföring på grundval av vårt berättigade intresse att kommunicera med våra kontakter, bjuda in till evenemang, utbildning, statistik och för att utveckla verksamheten. Vid användning av aggregerad statistik och i vårt interna utvecklingsarbete anonymiseras personuppgifterna i möjligaste mån.

Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra de förpliktelser som åligger oss enligt lag. Dina personuppgifter behandlas också vid utförande och administration av uppdraget. Den rättsliga grunden för vår behandling är avtalsrelationen.

Om du söker anställning på MediaBoozt kommer vi hantera dina personuppgifter i anslutning till rekryteringen. Om vi har för ändamål att spara dina ansökningshandlingar till senare rekryteringar kommer vi att fråga om ett samtycke för detta.

Cookies

Cookiehantering på vår hemsida

På vår hemsida använder vi cookies för att förbättra din upplevelse och för att tillhandahålla vissa funktioner. Cookies är små textfiler som sparas på din enhet när du besöker en webbplats. De används för att spåra, spara och lagra information om dina aktiviteter och preferenser.

Vilka typer av cookies använder vi?

 • Nödvändiga cookies: Dessa cookies är avgörande för att du ska kunna navigera på vår webbplats och använda dess funktioner. De tillåter oss till exempel att komma ihåg dina tidigare handlingar (till exempel val av språk) när du navigerar tillbaka under samma session.
 • Prestandacookies: Dessa cookies samlar in information om hur besökare använder vår webbplats, till exempel vilka sidor som besöks mest och om användarna stöter på felmeddelanden. Denna information används för att förbättra webbplatsens prestanda och användarupplevelse.
 • Funktionalitetscookies: Dessa cookies gör det möjligt för oss att komma ihåg dina preferenser och anpassa webbplatsen efter dina behov. Till exempel kan de användas för att spara dina inloggningsuppgifter så att du inte behöver ange dem varje gång du besöker sidan.
 • Annonscookies: Dessa cookies används för att visa annonser som är relevanta för dig och dina intressen. De kan också användas för att mäta effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer.

Hur kan du hantera cookies?

Du kan när som helst kontrollera och/eller ta bort cookies i inställningarna för din webbläsare. Du kan också ställa in din webbläsare för att blockera cookies från vår webbplats eller från tredjepartscookies. Observera dock att om du väljer att blockera cookies kan vissa delar av vår webbplats kanske inte fungera korrekt.

Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies enligt beskrivningen i denna cookiepolicy. Om du har några frågor eller funderingar om vår cookiehantering är du välkommen att kontakta oss.

Uppdateringar av cookiepolicy:

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna cookiepolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras här och träda i kraft omedelbart. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna sida för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar.

Tack för att du besöker vår webbplats och för att du läser vår cookiepolicy.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Google Analytics

Google Analytics används för att kunna mäta, analysera trafik och på så vis ta fram statistik för hur många som besöker vår webbplats. Med Google Analytics kan vi se vilka sidor du har besökt och från vilken trafikkälla som ni hittade oss. Bland annat kan vi med hjälp av Google Analytics se vilka artiklar som ni besökare tycker är mest intressanta men även hur många besökare som är nya respektive återkommande men vi får även reda på din IP-adress. Datan vi samlar in genom Google Analytics sparas i 26 månader. Du som besökare har möjlighet att neka google att registrera och övervaka ditt besök på webbplatsen. Detta gör du genom att besöka följande sida: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Personlig data via kontaktformulär

Vi har även ett kontaktformulär på webbplatsen för att du som besökare ska kunna kontakta oss. Genom detta formulär samlar vi in de uppgifter du uppger. Det vill säga namn och email men även din IP adress. Vi sparar inte dessa uppgifter längre än nödvändigt och det är bara att kontakta oss om du vill att vi raderar all mail-korrespondens mellan oss.

Samtycke

Behandlingen av personuppgifter kan i vissa fall baseras på ett givet samtycke för ett specifikt ändamål.

Om du har lämnat samtycke till en viss behandling av personuppgifter står det dig fritt att återkalla samtycket genom att ta kontakt med oss. Även om samtycket återkallas har MediaBoozt rätt att behandla sådana uppgifter som är nödvändiga för att fortsätta behandling på grundval av andra rättsliga grunder, såsom att fullgöra ett pågående avtal mellan dig och MediaBoozt.

Mottagare av personuppgifter

MediaBoozt kan komma att lämna ut personuppgifter till den behandlade själv och till tredje part såsom exempelvis myndigheter, leverantörer, underleverantörer, transportörer och serviceleverantörer.

MediaBoozt kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon utanför MediaBoozt annat än i de fall då:

 • Det överenskommits mellan oss och den vars personuppgifter vi behandlar.
 • Det inom ramen för visst uppdrag eller avtal är nödvändigt för att vi ska kunna tillvarata vår kunds 
intressen.
 • Det är nödvändigt för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet, följa ett beslut från myndighet eller beslut av domstol.
 • Vi anlitar en utomstående samarbetspartner eller tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning. I dessa fall får de som anlitas endast behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner, de får ej heller behandla personuppgifter för egna ändamål.
 • Det i övrigt är tillåtet enligt lag

MediaBoozt överför inte personuppgifter utanför EU/EES.

Säkerhetsåtgärder

MediaBoozt har vidtagit lämpliga tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att personuppgifter endast behandlas av behörig personal och att förhindra att personuppgiftsincidenter inträffar.

Lagring

Vi kan komma att spara företagsuppgifter såsom adressuppgifter och kontaktuppgifter till kunder vi samarbetar med i molnbaserade lagringslösningar som Google Drive. Var och en kan meddela oss om att man inte vill finnas med i dessa varvid omedelbart plockar bort denna information. Dessutom kan det förekomma handskrivna anteckningar i noteringsblock angående sådant som diskuterats på samarbetsmöten samt skrivna avtal. Vi behandlar denna information med yttersta sekretess och anammar tystnadsplikt om inget annat överenskommits.

Lagringsperioden

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ändamålen för behandlingen, om inte uppgifterna får eller måste sparas längre enligt lag. 
MediaBoozt arbetar också löpande med att gallra personuppgifter när de har blivit inaktuella och/eller när ändamålet för behandlingen har upphört.

Dina rättigheter

MediaBoozt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivits ovan. Detta innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Om dina personuppgifter behandlas eller kommer att behandlas av MediaBoozt har du rätt att begära information från oss med besked om vilka personuppgifter som vi behandlar. Det är också möjligt för dig att begära att dina personuppgifter raderas, rättas eller att behandlingen begränsas. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar).

Kontaktinformation

Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter eller för det fall du begär att få utöva någon av dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på kontakt@mediaboozt.se, alt. telefon: 0702-49 36 99.

Är du fortsatt missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).